Til toppen

Salgsbetingelser for Ettermarked

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsning og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

 1. Partene

Selger

Firmanavn: Hymax AS
Adresse: Strandsagvegen 14, 2380 Brumunddal
Telefon: 62330660
E-post: hymax@hymax.no
Organisasjonsnummer: 956998433

Kjøper

Kjøper er selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som blir sendt inn ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Anvendelsesområde

Salgs- og leveringsbetingelser gjelder både ved alminnelig kjøp av varer, deler og redskap direkte hos Hymax AS og ved kjøp av varer på Hymax AS’ nettbutikk.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er eks mva, frakt og andre gebyrer. Under bestillingen vil total pris inklusive frakt, merverdiavgift og gebyrer vises. Det tas forbehold om feil priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger og/eller fra Selgers partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Tilbud, kampanjer kan ikke benyttes eller kombineres med andre rabatter.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har gitt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på normalt 15 dager.

 1. Levering

Alle leveringstider anses som veiledende. Når leveringstid anslås i antall dager, er dette i antall hverdager. Befrakters tid kan komme i tillegg.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 60 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen eller på avtalt postkontor/leveringssted, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 1. Risiko og ansvar for varen

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

 1. Angrerett og retur av varer

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

Pakk inn og send både vare og emballasje i samme stand som du mottok dem: uskadet, rene, ikke prøvemontert, og med merkelapper og/eller emballasjen på.

 1. Forsinkelse og manglende levering

Selger forsøker alltid å levere varer hurtigst mulig.

Erstatning

Kjøperen kan ikke kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen.

 1. Mangel ved varen – Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 6 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Det må varsles innen 10 dager etter feil/mangler oppdages.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig via e-post, eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Forutsatt godkjent reklamasjon/garanti dekker Hymax kun deler og bytte-komponenter som kunden monterer selv. Frakt, utsendelse av servicemekaniker, følgeskader eller andre utgifter vil ikke bli dekket.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Alle returer/reklamasjoner må godkjennes av Selger. Kjøper plikter å sende varen forsvarlig tilbake til selger ved reklamasjon. Normalt beregnes 20% i returomkostninger med et minimum på kr 250 eks mva pr retur. Retur skjer på kjøpers regning og risiko. Skaffevarer, spesialbestilte produkter og elektriske komponenter tas ikke i retur.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 275 eks mva + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. Det er normalt 12 måneders garanti på reservedeler og redskap.

 1. Tvister

Eventuell tvist som måtte oppstå, avgjøres ved Hamar forliksråd eller nærmeste domstol knyttet til Selgers hovedkontor.

 1. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev og informasjon om oppdateringer av våre produkter og tjenester. Dette kan meldes av/på under dine sider på brukerprofil eller direkte i nyhetsbrevet.

 1. Force majeure

Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Sist revidert 7. november 2022

V 1.0


Salgsbetingelser for Maskiner

1. Leveringsbetingelser -

Levering skjer fritt på kai eller jernbanestasjon, hvis ikke annet avtales, men slik at selgeren for kjøpers regning sørger for forsendelsen til den oppgitte vareadresse. Etter dette er det således kjøperen som bærer risikoen under forsendelsen. For kjøpers regning ordner dog selgeren med transportforsikring for alle varer som sendes med båt. Oppgitt leveringstid er veiledende hvis ikke fast leveringstidspunkt i spesielle tilfeller er skriftlig garantert. Selgeren har ikke ansvar for forsinket eller uteblitt levering som skyldes force majeure. Overskridelse av veiledende leveringstid fritar ikke kjøperen for hans forpliktelser og gir ham ikke rett til å heve kjøpet eller kreve erstatning med mindre forsinkelsen er vesentlig og selgeren eller hans folk kan lastes for forsinkelsen. Dersom salgsgjenstanden blir vesentlig forsinket p.g.a. omstendigheter selgeren ikke rår over, kan han løse kjøperen fra avtalen dersom sistnevnte anmoder om dette. Nekter kjøper å motta eller han returnerer varer uten skriftlig samtykke fra selger, er kjøpesummen forfalt til betaling i sin helhet.

2. Transportskader - Når varene sendes på kjøperens risiko (jfr. pkt. 1), opphører selgerens ansvar for forsendelsen så snart selgeren har fått kvittering fra befrakteren for at varene er riktig levert. Kommer varene frem i skadet tilstand, må derfor kjøperen straks ta saken opp med vedkommende befrakter og få skriftlig bekreftelse på de foreliggende skader. Kjøperen bør også snarest underrette selgeren, som plikter å være behjelpelig med å forfølge saken og fremme eventuelle krav overfor befrakteren.

3. Reklamasjoner - Kjøperen plikter å undersøke salgsgjenstanden straks denne er mottatt. Reklamasjoner i anledning kvantitets- eller kvalitetsmangler som oppdages eller burde ha blitt oppdaget ved vanlig samvittighetsfull undersøkelse, må sendes til selgeren (ikke salgsrepresentanten) straks og senest 10 dager etter mottakelsen.

4. Forlenget reklamasjonsfrist - Kjøperen kan med det unntak som er nevnt nedenfor for nye industri- og anleggsmaskiner påberope seg material- og tilvirkningsfeil innen 1000 brukstimer. Reklamasjonsfristen utløper 6 mnd. fra leveringsdato, uansett timestand. For nye maskiner gjelder særlige reklamasjonsfrist. Frist fremgår av det dokument som vedlegges denne kontrakt. For øvrige nye varer, samt for brukte maskiner, utstyr og tilbehør gis ingen reklamasjonstid utover det som er nevnt i pkt. 3, med mindre det i den konkrete avtale er fattet andre bestemmelser. Den forlengede reklamasjonsfrist gjelder bare feil som oppstår under forsvarlig og riktig anvendelse av utstyret. Den omfatter således eksempelvis ikke mangler som skyldes hendelig uhell, vanlig slitasje, mangelfullt vedlikehold, uriktig montering av kjøper e.l. Når kjøperen vil påberope seg en feil, må han skriftlig varsle selgeren straks og senest innen 10 dager etter at feilen er oppdaget.

5. Selgers rett til å avhjelpe mangler - Selgeren har rett til å avhjelpe mangler som kjøperen reklamerer over i h.h.t. pkt. 3 og 4. Retten til å avhjelpe mangelen innebærer følgende: a) Anskaffelse av ny del eller reparasjon av den defekte del på betryggende måte. b) Dekke alle rimelige utgifter med reparasjon og/eller utskiftninger av deler, herunder også fraktutgifter. Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelsen av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å besiktige salgsgjenstanden, innhente produsentens uttalelse om mangelen samt bestemme hvorledes og av hvem avhjelpsarbeidet skal utføres.

6. Ansvarsbegrensning - Selgeren blir kun erstatningspliktig såfremt mangelen ikke blir avhjulpet, jfr. Pkt. 5. Direkte eller indirekte produksjonstap, tapt arbeids-fortjeneste, konsekvens- eller avbruddstap som følge av mangelen eller forsinket levering erstattes ikke. Det samme gjelder utlegg og utgifter til leie/lån eller kjøp av gjenstander for øvrig som skal erstatte salgsgjenstanden.

7. Endringer I toll- og avgiftssatser etc. - Prisene - Uforutsette endringer i toll eller avgiftssatser samt valutakurser medfører tilsvarende regulering av prisen, dog skal økning av tollsatser o.l. utover 5 % av kjøpesummen gi kjøperen adgang til å heve kontrakten hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Hvor selgerens alminnelige pris på den avtalte vare ligger lavere på leveringsdagen enn avtalt i kjøpekontrakten, skal leveringsdagens pris gjelde.

8. Kjøperens ansvar for varene i avbetalingstiden - Assuranse

Vanlig under forsendelse (jfr. pkt. 1 og 2) og ellers i hele avbetalingstiden inntil han har oppfylt alle sine forpliktelser etter kontrakten, bærer kjøperen ansvaret for enhver hendelig undergang, beskadigelse eller verdiforringelse av varene, uansett om dette kan tilskrives han selv eller andre. Kjøperen forplikter seg derfor til å holde varene kaskoforsikret i avbetalingstiden. Selgeren eller den som får kontrakten overdratt, har rett til - om han finner det påkrevet - å sørge for tegning av slik assuranse, med adgang til refusjon av assuransepremien hos kjøperen. Selgeren eller den som får kontrakten overdratt, har sikkerhet i polisen for de til enhver tid gjenstående terminer av kontraktbeløpet.

9. Kjøperens vedlikeholdsplikt - Kjøperen forplikter seg i kontrakttiden å behandle de kjøpte varer med omhu og forsiktighet, og å holde dem forsvarlig ved like. Kjøperen er forpliktet til på forlangende å forevise gjenstandene for kontraktinnehaveren eller dennes fullmektig, som har rett til å besiktige gjenstandene.

10. Forbud mot salg, utleie og pantsetting - Før kontrakten er oppfylt, må ikke varene uten samtykke fra selgeren eller den som har fått kontrakten overdratt, selges, pantsettes, utlånes eller på noen måte disponeres slik at den kan forringe varenes verdi eller vanskeliggjøre kontraktinnehaverens adgang til å ta dem tilbake. Skjer dette vil straffeansvar bli gjort gjeldende. Hvis arrest, utpantningsforretning e.l. i kontrakttiden søkes avholdt i de kjøpte varer, plikter kjøperen å opplyse om at de er kjøpt på avbetaling, beheftet med salgspant og ennå ikke betalt, samt varsle kontraktinnehaveren straks. Det samme gjelder hvis det kommer på tale å inkorporere de kjøpte varer i fast eiendom e.l. som kan bli gjenstand for tinglyst pantsettelse.

11. Selgerens rettigheter hvis kjøperen misligholder kontrakten. Hvis denne kontrakt på noe punkt misligholdes av kjøperen, teks. ved at noen termin uteblir, er hele restgjelden forfalt til betaling - under de vilkår som er fastsatt i avbetalingsloven. I så fall kan selgeren, etter eget valg, enten kreve betalt alt sitt tilgodehavende med renter og omkostninger, eller ta varene tilbake - hvis ikke kjøperen gjør opp sitt mellomværende etter de regler som loven fastsetter. Om selgeren går til inndrivelse av restbeløpet, forbeholder han seg like fullt så vel eiendomsretten til de solgte varer, som rett til å ta dem tilbake inntil selgerens hele resttilgodehavende er innbetalt i kontanter. Er varens verdi da lavere enn selgerens fordring iflg. det oppgjør loven foreskriver, kan selgeren innkreve forskjellen. Hvis forbehold som er omhandlet under de alminnelige garantibestemmelser setter maskin eller redskap ut av drift gjennom lengre tid, skal dog selgeren innrømme kjøperen rimelig betalingsutsettelse.

12 Eventuell tvist som måtte oppstå, avgjøres ved Hedmarken forliksråd.

13. Kontrakten er utstedt i 4 eksemplarer hvorav kjøperen beholder den ene.

 

Sist revidert 7. november 2022

V 1.0